SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

AKTUALNOŚCI

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 5 DODATKOWE DNI WOLNE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

22.12.2017r.(piątek), 2.01.2018r. (wtorek), 30.04. 2018r. (poniedziałek), 2.05.2018r.(środa), 4.05.2018r.(piątek).

Dla uczniów, którym rodzice w tych dniach nie mogą zapewnić opieki będą organizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Uczniowie kl. V-VII zgłaszają potrzebę korzystania z tych zajęć u wychowawcy, a rodzice uczniów kl. I - IV w świetlicy szkolnej na dwa dni przed każdym z wyżej wymienionych dni.

Dla tych uczniów organizujemy w stołówce szkolnej drugie śniadanie za odpłatnością ustaloną przez kierownika świetlicy i wpłacaną przy zapisie na zajęcia.

 4  KOMUNIKAT

Rada Rodziców na zebraniu w dniu 03.10.2017 roku ustaliła wysokość dobrowolnej składki na RR.

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 wysokość składki pozostanie taka, jak w latach ubiegłych, czyli w wysokości  50 zł - płatna od rodziny w dwóch ratach:

I  rata  -  do 30.11.2017 r.,

II rata -  do 28.02.2018 r.

Postanowiono również, że jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko składka zbierana będzie w niższej klasie. Na najbliższej wywiadówce będzie zbierana I rata przez skarbników klasowych.Jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki.

 3 WAŻNE INFORMACJE

Drodzy Rodzice!

 Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów w naszej placówce, a także w trosce o usprawnienie przepływu informacji pomiędzy Szkołą i Rodzicami, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku zwraca się z prośbą o zapoznanie się z poniższymi ustaleniami.   1.Uczniowie rozpoczynający zajęcia o godz. 800 mają zapewnioną opiekę na terenie szkoły od godz.740. Uczniowie pojawiający się w szkole przed godz. 7.40, powinni udać się do świetlicy. Dotyczy to również uczniów rozpoczynających zajęcia w godzinach późniejszych niż 8.00. Za bezpieczeństwo uczniów przebywających w tym czasie poza świetlicą szkoła nie bierze odpowiedzialności. 

2.W czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzach lub  - przy sprzyjającej pogodzie - na boisku szkolnym i  placu zabaw, pod opieką nauczycieli dyżurujących.

3.Po zakończeniu zajęć obowiązkowych lub dodatkowych uczniowie udają się do domu lub świetlicy. Uczniowie klas II i III, przebywający w świetlicy szkolnej przed lekcjami lub po ich zakończeniu, na wszystkie  zajęcia w budynku B doprowadzani są przez pracowników szkoły i pod ich opieką wracają do świetlicy po zakończeniu tych zajęć.

 4.Zabrania się uczniom pozostawania bez opieki  na  boiskach  szkolnych i placu zabaw.

 5.Budynek szkoły podczas zajęć lekcyjnych jest zamknięty i monitorowany. W sytuacjach wymagających przekazania w tym czasie dziecku pilnej informacji, materiałów, itp.,  prosimy Rodziców, o załatwianie takich spraw przez woźną (w bud. A), którąś z pań sprzątających (w bud. B) lub przez sekretariat.

Prosimy, by rodzice w czasie zajęć nie przebywali na korytarzach szkolnych ani w szatniach.

 6.Wszelkie sprawy, wymagające kontaktu z wychowawcą lub innymi uczącymi, można załatwiać:

- poprzez zeszyt kontaktów z rodzicami (prosimy o zapisanie w tych zeszytach aktualnych numerów telefonów do rodziców),

- w czasie Dni Szkoły Otwartej (każdy drugi poniedziałek miesiąca),

- na zebraniach wywiadowczych,

- umawiając się przez sekretariat z danym nauczycielem na konkretną godzinę (w sprawach pilnych!)

Nauczyciele nie będą udzielali informacji rodzicom w czasie swoich dyżurów czy prowadzonych zajęć.

 7. Uczniowie w szatni przebierają się samodzielnie i samodzielnie udają się na właściwe piętro, przed salę w której mają zajęcia.

Prosimy rodziców młodszych uczniów o niewchodzenie  do szatni po upływie pierwszego miesiąca nauki.

 8.Rzeczy pozostawione przez uczniów na terenie szkoły można odebrać na dyżurkach woźnych, w świetlicy lub w sekretariacie.

 9.Wszelkimi problemami zdrowotnymi uczniów w szkole zajmuje się higienistka szkolna. Podczas jej nieobecności, sposób postępowania w konkretnej sytuacji konsultowany jest z rodzicami dziecka przez sekretariat.

 10.Dokumenty regulujące pracę szkoły, tj: Statut szkoły, Program wychowawczy, Wewnątrzszkolny system oceniania, Program profilaktyczny, znajdują się na stronie internetowej szkoły, w zakładce „Dokumenty” Prosimy rodziców o zapoznanie się z nimi, w szczególności z paragrafami 141 i 145 Statutu szkoły, traktującymi o obowiązkach uczniów. Z uwagi na reforme szkolnictwa wszystkie w/w dokumenty będą modyfikowane.

11.Uczniowie klas I-IV których odległość z domu do szkoły przekracza 3 km, a w klasach V i VI - 4km mogą otrzymywać zwrot kosztów przejazdu do szkoły środkami komunikacji publicznej  po złożeniu podania o taki zwrot w sekretariacie i przedłożeniu biletu po zakończeniu każdego  miesiąca.

12.Rodziców przywożących samochodami  dzieci do szkoły prosimy pozostawiać pod MC Donaldem,  na parkingu koło szkoły lub parkingu  od strony osiedla. W czasie wywiadówek i zebrań z rodzicami  dla celów parkingowych będzie otwarte boisko szkolne.

13. Prosimy rodziców o zwracanie uwagi na higienę osobistą dzieci  ze względu na pojawiający  się co pewien czas problem wszawicy

14.Prosimy również aby rodzice nie przebywali na jadalni bud B.

 2 SPRAWOZDANIA

Dnia 12 września 2017r. na spotkaniu prezydium Rady Rodziców zostało przedstawione sprawozdanie Rady Rodziców z działalności w roku szkolnym 2016/2017.

sprawozdanie RR  

sprawozdanie finansowe  

 

 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Drodzy Rodzice!

 Proszę o zapoznanie się z ofertą ubezpieczenia NNW dla dzieci naszej szkoły.

ogólne warunki ubezpieczenia 1

ogólne warunki ubezpieczenia-2

jak ubiegać się o świadczenie 

tabela świadczeń 

wniosek o wypłatę świadczenia

rada rodziców - kronika - 2016/2017

rada rodziców - kronika - 2015/2016

rada rodziców - kronika - 2014/2015

rada rodziców - kronika - 2011/2012

rada rodziców - kronika - 2010/2011

 

 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010