SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

PRÓBNE EGZAMINY KL.8

 W dniach 19 - 21 listopada 2018 r. uczniowie naszej szkoły przystąpią do próbnego egzaminu ósmoklasisty.  

 19 listopada  (poniedziałek) - Język polski (120 min + 5 min*)

Przedmiot obowiązkowy. W arkuszu znajdą się zadania otwarte, czyli wymagające samodzielnego sformuło2018wania odpowiedzi. Sprawdzana będzie umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce, w odniesieniu do konkretnej sytuacji. Nowością jest możliwość wybrania przez ucznia tematu wypracowania, który pozwoli mu lepiej zaprezentować wymagane kompetencje. Pojawią się zadania dotyczące treści i problematyki lektur obowiązkowych. Szczególny nacisk zostanie położony na wiedzę i umiejętności z zakresu retoryki, zwłaszcza na uzasadnianie własnego stanowiska.

20 listopada 2018 (wtorek) Matematyka (100 min + 5 min*)

Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał zadania otwarte i zamknięte. Jako pierwsze na karcie pojawią się zadania zamknięte, wymagające wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych. Z kolei w zadaniach otwartych ocenie będą podlegać: wykonanie poleceniasamodzielne sformułowanie odpowiedzi oraz uzasadnienie wskazanych powiązań. Na egzaminie z matematyki przewiduje się od 19 do 23 zadań.

21 listopada2018 (środa) Język obcy (90 min + 5 min*)

Egzamin będzie przeprowadzany bez podziału na poziomy podstawowy i rozszerzony. Pojawi się na nim więcej zadań otwartych niż na egzaminie gimnazjalnym. Poza zadaniami w języku obcym w arkuszu znajdą się polecenia wymagające od ucznia sformułowania informacji w języku polskim na podstawie tekstu w języku obcym.

Próbne egzaminy rozpoczną się o godz.8.00, a po zakończeniu lekcje w tych dniach odbywają się według planu.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

O EGZAMINIE

Od roku szkolnego 2018/2019 w ostatniej klasie 8-letniej szkoły podstawowej będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.

W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.

Od roku szkolnego 2021/2022 z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii.

Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej. Przystąpienie do egzaminu będzie obowiązkowe, uzyskane wyniki nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły, natomiast będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, dotyczące m.in. warunków zwalniania uczniów
z obowiązku przystąpienia do egzaminu, dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu, możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, będą analogiczne do rozwiązań funkcjonujących na obecnie przeprowadzanym egzaminie gimnazjalnym.

 

Przydatne linki:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

http://www.oke.krakow.pl

 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010