SZKOŁA   Z   KLASĄ                    SZKOŁA   Z   TRADYCJĄ                  SZKOŁA   PRZYJAZNA   UTALENTOWANYM   UCZNIOM           SZKOŁA   PRZYJAZNA   RODZINIE                    
 
 
       
 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku...

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20130902074538673

O SPRAWDZIANIE

Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

 

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ‎ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego. Co istotne, podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki będą ‎stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.

Sprawdzian składa się z dwóch części:‎
•    część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, ‎
•    część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.

Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎

Przebieg sprawdzianu

Sprawdzian we wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  Sprawdzian organizują i przeprowadzają na "swoim" terenie okręgowe komisje egzaminacyjne zazwyczaj w macierzystej szkole ucznia (słuchacza).

Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu, w bieżącym roku szkolnym jest to 1 kwietnia 2015r. Uczeń, który z przyczyn losowych lub ‎zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut, ‎a część druga – 45 minut.

Przed przystąpieniem do wykonywania zadań uczeń koduje swój zestaw oraz zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony zestawu do przeprowadzania sprawdzianu. Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być przedłużony.

Rozwiązane przez ucznia zadania otwarte sprawdzianu sprawdzane i punktowane są przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, wpisanych do ewidencji. Egzaminatorzy nie mogą sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni.

Wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Wyniki sprawdzianu ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Ustalony wynik jest ostateczny.

Wyniku sprawdzianu na świadectwie szkolnym nie odnotowuje się. Każdy uczeń otrzymuje od okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach sprawdzianu. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu odbierają w szkole.

Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

Skorzystaj z dostępnych na poniższych informacji o Sprawdzianie 2015 oraz TRENUJ, TRENUJ I TRENUJ
 

www.wsip.pl/sprawdzian-szostoklasisty/index.html
http://www.oke.krakow.pl
 
 
 
 
 
 
 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © waja 2010